Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Окончателен резултат на кандидата за длъжността

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
  E-mail
krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg


П Р Е П И С   И З В Л Е Ч Е Н И Е
ОТ ПРОТОКОЛ № 8/06.10.2009 г.


ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РЕЗУЛТАТ НА КАНДИДАТА, ПОЛУЧЕН ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС  ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ” – ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА Н П К Д С

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от теста Коефициент Резултат от  интервюто Коефициент Окончателен резултат
  27 3 69 3 288

      ПЪРВО МЯСТО – СТАНИСЛАВ ДЕНКОВ ДИМИТРОВ – 288 точки

КОМИСИЯ:

1………/п/……….      
  /Ю.Стойкова/                  
      
2……/п/…………      
   /В.Иванова/        

3……/п/…………
   /Р.Илиева/  

 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай