Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” в Община Крушари

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  -  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” в Община Крушари
       
Община Крушари, с.Крушари, ул.”Девети септември”№3а, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-176/08.05.2009 г. на Кмета на община Крушари обявява конкурс за назначаване на Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Крушари при следните условия:

1. Длъжност, звено, административна структура:
Секретар на МКБППМН
Общинска администрация- Крушари

2. Кратко описание на длъжността: организира и координира цялостната дейност на МКБППМН; отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна дейност на територията на Общината; инициира създаването на помощни органи на МКБППМН – центрове за превенция, консултативни кабинети и други, ръководи и контролира тяхната работа; съвместно с инспекторите от ДПС, социалните работници от отдел „ЗД” към Д „СП”, органите на образованието издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ, извършили или за които съществува опасност да извършат престъпление или противообществени прояви, малолетни и непълнолетни, които системно бягат, не посещават и отпадат от училище, безнадзорни, скитащи, просещи, малтретирани; проучва специфичните им проблеми и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.
3. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• минимална степен на завършено образование: бакалавър;
• професионален опит: 2 години;
или
•  минимален ранг: V младши;
• компютърна грамотност: работа с офис пакет за Windows и Internet; 
• образование: висше образование в следните области: педагогика, психология, социални дейности;
• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- познаване на българското законодателство, свързано със Закона за БППМН, Закона за закрила на детето
- отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
- способност за бързи и адекватни реакции при вземане на решения;
4. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:           
    335.00 лева
5. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1
6. Начин за провеждане на конкурса: тест и интервю.
7. Необходими документи за участие в конкурса:
-  заявление съгласно приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен и за допълнителна квалификация и правоспособност;
 - копие от документите, удостоверяващи продължителността на общия или/и служебен стаж, както и продължителността на професионалния опит;
 - актуално свидетелство за съдимост- оригинал;
 - автобиография - CV;   
8. Място и срок за подаване на документите
 - област, община, населено място: Добрич, Крушари, с.Крушари
 - адрес: с.Крушари, ул.”Девети септември”№3а, стая №308
 - телефон: 05771/20-24
 - лице за контакт: Главен специалист „Човешки ресурси”
 - краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на Обявлението /всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа/
 - общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения:
• информационното табло в сградата на община Крушари

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло на община Крушари.

Кликни тук

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай