Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Избори за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Възнаграждения на секционните избирателни комисии

 ______________________________________________________________________________  

 Заповед  №РД-08-590/02.10.2014 г. за утвърждаване на номерацията и адреса на образуваната от директора на Дом за стари хора "Света Петка" - с. Добрин избирателна секция на територията на Дом за стари хора "Света Петка" - с. Добрин за произвеждане на избори за народни представители на 05 октомври 2014 г.

 ______________________________________________________________________________  

Условия за гласуване на хора с увреждания на изборите за народни представители а 05 октомври 2014 г.

 ______________________________________________________________________________  

График за получаване на книжа и материали от СИК за изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. 

 ______________________________________________________________________________  

Списък на заличените лица от избирателните списъци на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

 ______________________________________________________________________________ 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До 14.09.2014 г. включително в Община Крушари няма  постъпили  заявления от избиратели, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия . Вследствие на това, в Общината не следва да се образува секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

 ______________________________________________________________________________ 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомяваме Ви, че на 24.09.2014г.  в заседателната зала на Община Крушари от 10:00 часа ще се проведе обучение на Секционните избирателни комисии /СИК/ от представители на Районната избирателна комисия Добрич във връзка с предстоящите
избори за народни представители на 5 октомври 2014г.

 

  ______________________________________________________________________________

 

Заявление за вписване в избирателния списък. Заявления може да се подават  до Общинска администрация с. Крушари , Кметствата и Кметските наместничества,  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., не по-късно от 03.10.2014 г. 
 
Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – издава се само на кандидати за народни представители, членове на ЦИК, на РИК и наблюдатели.
Заявления може да се подават  до Общинска администрация с. Крушари , всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., не по-късно от 20.09.2014 г. 
 
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.   , Заявления може да се подават  до Общинска администрация с. Крушари , Кметствата и Кметските наместничества,  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.,   не по-късно от 20.09.2014 г.
 
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък. ,Заявления може да се подават  до общинска администрация с. Крушари , Кметствата и Кметските наместничества,  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.,   не по-късно от 27.09.2014 г.  

 ______________________________________________________________________________

 

Заявление за участие в изборите за народни представители с подвижна избирателна кутия


Хората с трайни увреждания вече мога да изтеглят от  сайта на Община Крушари Заявление за участие в изборите за народни представители с подвижна кутия. Бланката на заявлението се намира в секция "Избори за народни представители на 05 октомври 2014 г.".

Заявлението се подава не по-късно от 20 дни преди изборния ден (краен срок 14 септември) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна. Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН /личен номер/, постоянният адрес /адрес на пребиваване/ или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК,  и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

 


На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 

 ______________________________________________________________________________

 

Заповед №РД-08-529 от 04.09.2014 г. за определяне на местата на територията на Община Крушари за поставяне на агитационни материали по време на предизборната агитация в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Заповед №РД-08-493 от 15.08.2014 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци и Приложение към  Заповед №РД-08-493 от 15.08.2014 г. - места за обявяване на избирателните списъци

Заповед №РД-08-480 от 08.08.2014 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация и адреси и Приложение към Заповед №РД-08-480 от 08.08.2014 г. - номер, обхват и адреси на избирателните секции

Покана за съставите на секционните избирателни комисии - 22.08.2014 г.

Избирателен списък - Част 1 за изборите за народни представители на 05.10.2014 г. - Секция 001,003,004,005,006,007,008,009,012,013,014,015,016,017

Избирателен списък - Част 1 за изборите за народни представители на 05.10.2014 г. - Секция 002,010,011

Заповед №РД-08-587/01.10.2014 г. за забрана за продажба и консумация на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 05:00 до 24:00 часа на 05 октомври 2014 г.

Списък на маршрутите за пилотиране на изборните материали и членове на СИК на 04.10.2014 г. /събота/ за Община Крушари за произвеждане на избори за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай