Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Избори за народни представители на 26 март 2017 г.

График за получаване на изборни книжа за произвеждане на избори за Народно събрание 2017г.

****************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Общинска администрация – Крушари уведомява,  че Районна избирателна комисия - Добрич организира обучение на членовете на секционни избирателни комисии от Община Крушари за изборите за народни представители в Заседателната зала на Общината, ІІІ етаж от 11:00 часа на 20.03.2017 г. (понеделник).

***********

Условия за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването в избори за народни представители на 26 март 2017 г.

***********

С Ъ О Б Щ Е Н И Я

Избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № РД-08-63/06.02.2017г. на Кмета на община Крушари.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 8-НС). Срокът е до 18.03.2017г.

Избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 9-НС). Срокът е до 24.03.2017г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 12-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. Срокът е до 11.03.2017г.

Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-НС) в срок до 11.03.2017г.

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в с.Крушари. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в с.Крушари, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 12-НС).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.03.2017г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

ОБЩИНА КРУШАРИ

9410 с.Крушари, ул. „Девети септември“ 3 А,  дирекция АПИОФБ  

Факс: 057712136; е-mail: krushari@dobrich.net

*******

Указ № 59/24.01.2017 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Централна избирателна комисия 

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото за гласуване

Районна избирателна комисия - Добрич

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай