Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 27.10.2022 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 27.10.2022 г. от 14.00 часа в  залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                           
                                          Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0072 „Топъл обяд в Община Крушари“.
  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на Община Крушари за периода от 01.07.2022г. до 30.09.2022г. 
       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно предоставяне на "В и К-Добрич" АД за стопанисване поддържане и експлоатация на рехабилитирани  водопроводи  в с.Крушари, с.Коритeн, с.Телериг, с.Северци, с.Лозенец и с.Полк.Дяково с местонахождение улици в с.Крушари, с.Коритeн, с.Телериг, с.Северци, с.Лозенец и с.Полк.Дяково, община Крушари, област Добрич.                                                            
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
4. Докладна записка относно отдаване под наем на поземлен имот № 04193.5.1 по КК и КР на с. Бистрец.
                                                        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Информация за готовността на Община Крушари за работа при зимни условия.
        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно кандидатстване на община Крушари пред Фонд „Социална закрила“ с проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Крушари“
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
7. Други.
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари


Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай