Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 28.07.2022 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.07.2022 г. от 14.00 часа в  залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                           
                                                                                         Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2022 година.
              
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2022 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане отчет за касовото изпълнение на  бюджета  за първото шестмесечие на 2022 годИНА.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
4. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2022 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
5. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за второто тримесечие на 2022 година.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно изменение на решение №3/33 по Протокол №3/31.03.22г. на ОбС Крушари в частта по Приложение № 1 „Инвестиционна програма на община Крушари по бюджет 2022г.“
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Предложение относно изменение на решение № 5/57 от 31.05.2022 година на Общински съвет Крушари.
                              
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Предложение относно допълнение на Програмата  за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Информация  за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  усвояването  на   финансови  средства по  Оперативни  и  Европейски  програми.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна  записка относно даване на принципно съгласие за побратимяване между община Крушари и община Бъняса, Република Румъния
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11.Предложение относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване за ПИ 21470.34.46 и ПИ 21470.34.49 по КККР на с. Добрин, община Крушари, област Добрич.
                                                                     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
12.Предложение относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване за ПИ 57858.6.40 по КККР на с.Поручик Кърджиево, община Крушари, област Добрич.
                                                                     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
13.Предложение относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване за ПИ 00031.11.4 по КККР на с. Абрит, община Крушари, област Добрич.
                                                                     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
14.Докладна записка относно разрешение на финансиращия  орган   за  осигуряване  на  допълнителни  средства  за  обезпечаване  на  учебния  процес, извън осигурените по стандарта за съответната  дейност,  при сформиране на паралелка с по-малко от десет ученици в клас в СУ „Христо Смирненски“                               с. Крушари.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
15.Докладна записка относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства  за  обезпечаване на учебния  процес, извън  осигурените по стандарта за съответната  дейност,  при  сформиране на паралелки от III до XI клас, с не по-малко от десет ученици в клас в СУ „Христо  Смирненски“                с. Крушари. 
      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
16.Докладна записка относно разрешение на  Общински съвет  Крушари, за функциониране на маломерни  паралелки  в  ОУ „Васил Левски“  село Коритен, община  Крушари.
      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
17.Докладна записка относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за  обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната  дейност, при  сформиране на паралелки с не по-малко от десет ученици от двата класа в ОУ „Отец  Паисий“  село Лозенец, община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
18.Докладна записка относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за  обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната дейност, при  сформиране на паралелка с по-малко от десет ученици в клас в ОУ „Отец Паисий“ село  Лозенец, община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
19.Питания от общински съветници.
 
20.Други.
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай