Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 28.04.2022 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.04.2022 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Крушари при следния проект за

                                                            Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община Крушари в редовното  Общо събрание на акционерите  на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич“ АД.
    
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно определяне размера на трудовите възнаграждения и на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж на кметовете на кметства в Община Крушари.
                                                                
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно отдаване под наем на част от поземлен имот № 36138.142.222 по КК и КР на с. Кап.Димитрово.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2022г. до 31.03.2022. година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
6. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за периода от 01.01.2022г. до 31.03.2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно отчет за работата на общината за разходваните средства  за  снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места през есенно-зимния сезон 2021–2022г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Доклад относно приемане на отчет за проведените дейности по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Крушари за 2021 година.
                                                               
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
9. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на кв.41 по регулационния план на с. Лозенец, община Крушари и изработване на ПУП-ПЗ за новообразуваните имоти.          
                     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
10.Докладна записка относно приемане доклад за дейността на читалищата в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11.Други.
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай