Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд гр. Добрич

Общински съвет с. Крушари на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и решение № 8/72 от 27.06.2019 г. на Общински съвет  с. Крушари, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд гр.Добрич за мандат 2020–2024 г., с определен брой от 7 кандидати, съгласно Протокол от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр. Добрич, проведено на 05.04.2019 г.

Изисквания към кандидатите

  За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 •  Да е на възраст от 21 до 68 години;
 •  Да има настоящ адрес в Община с. Крушари, която попада съдебен район на Районен съд гр.Добрич;
 •  Да има завършено най-малко средно образование;
 •  Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 •  Да не страда от психически заболявания;
 •  Да не е съдебен заседател в друг съд;
 •  Да не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
 •  Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 •  Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства.

 

Необходими документи за кандидатстване

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет с. Крушари да се обръща за препоръки;
 5. Мотивационно писмо;
 6. Писмено съгласие;
 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 г.

 

Място и срок за подаване на документите

В срок до 15.08.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд гр.Добрич подават необходимите документи в секретариата на Общински съвет с. Крушари, стая 308, III етаж, в сградата на Община с. Крушари.

Документите са по утвърден от Общински съвет с. Крушари образец, както следва:

 

Начин и ред за провеждане на процедурата

С Решение № 8/72 от 27.06.2019 г., Общински съвет с. Крушари избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд гр. Добрич. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи се публикуват на интернет страницата на Община с.Крушари, секция „Общински съвет“ най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет с. Крушари може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет с. Крушари становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.   

След проведеното от Временната комисия изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет с. Крушари в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община с. Крушари, секция „Общински съвет“, заедно с протокола от изслушването.

Общински съвет с. Крушари, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите общински съветници определя кандидатите за съдебни заседатели.

 

 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ      

Председател на Общински съвет Крушари

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай