Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 24.10.2018 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 24.10.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                           
                                                         Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет с. Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация в община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно промяна на капиталовата програма по бюджет 2018 година.
                                                                          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно предоставяне на средства на  „МБАЛ-Добрич“ АД.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за периода от 01.07.2018 до 30.09.2018 година.
                                                                          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Предложение относно даване на съгласие за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ VIII в кв.14 по плана на с. Телериг, община Крушари.
           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
  
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Информация относно извършената  подготовка на общината за робата през есенно-зимния сезон на 2018/2019 година.
                               
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Информация за дейността на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин през 2018 година.
           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10. Докладна записка относно удостояване  със звание „Почетен гражданин на Община Крушари“ на Георги Петров Георгиев.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11. Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ
Председател на ОбС Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай