Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 22.02.2018 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 22.02.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                        
                                                            Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Крушари.
        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно определяне на основните месечни работни заплати на кметовете на кметства в община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно продажба на поземлен имот № 059048 по КВС на с. Лозенец.
                                                                      
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината.
 
5. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно отдаване под наем без търг или конкурс на част от самостоятелен обект  с индентификатор  40097.501.563.3.11 по кадастралната карта на с. Крушари  за здравни  дейности.
                                                                               
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно приемане  на План за противодействие на тероризма в Община Крушари.
                   
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Отчети за дейността на кметовете на кметства и кметските наместници в Община Крушари за 2017 година.
                                                                             
   Докладват: кметовете на кметства и                                                                                          
              кметските наместници
 
9. Доклад относно приемане  на отчет за  изпълнение на Програмата  за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива  в Община Крушари за 2017 година.               
                                                                      
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината.
 
10.Доклад относно приемане  на отчет за  изпълнение на Програмата  за управление и дейностите  по отпадъците в Община Крушари за 2017 година.
              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината.
 
11.Предложение относно приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви  на малолетните и непълнолетните на Община Крушари за 2017 година.             
                                                                            
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
        
12. Други. 
 
    - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай