Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 31.05.2018 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 31.05.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                               
                                                                                   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане  с имоти-общинска собственост за 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
2. Докладна записка относно дарение на Църковно настоятелство на Храм "Свети Архидякон Стефан" с. Полк.Дяково на УПИ XI отреден за църква в кв. 32 по плана на с. Полк.Дяково. 
                                                                           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
3. Анализ за дейността на РС“ПБЗН“ с. Крушари за периода 01.01.2018-02.05.2018 година.
                                                                          
   Докладва: Гл.инспектор Стойко Стойков-началник РСПБЗН
 
4. Докладна записка относно проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места  в Община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Информация за състоянието на водоснабдяването в Община Крушари.              
                                                               
   Докладва: Живко Желязков-началник В и К  Район Тервел
 
6. Предложение относно преобразуване чрез разделяне на двугрупна детска градина с. Крушари в тригрупна.
             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
7. Предложение относно преобразуване чрез вливане  на изнесена група с. Коритен на детска градина с. Крушари в детска градина с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
8. Предложение относно преобразуване  чрез сливане на двугрупна изнесена група с. Лозенец на детска градина с. Крушари в едногрупна. 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
  
9. Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай