Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 26.04.2018 г. от 16.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 26.04.2018 г. от 16.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за                                                   

                                                                               Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане на Актуализирана програма за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Крушари 2014-2020 година.
       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
2. Докладна записка относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2018/2019 година
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
3. Предложение относно продажба на  земеделски земи от Общинския поземлен фонд - маломерни имоти.
                                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
4. Отчет за разходваните средства за командировки от Председателя на Общинския съвет за периода  от 01.01.2018г. до 31.03.2018 година.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
5. Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на Община Крушари за периода  от 01.01.2018г. до 31.03.2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно приемане на Програма за опазване на околната среда  на Община Крушари за периода 2018-2022 година.                                                    
                                                             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно приемане на отчет  за проведените дейности по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Крушари за 2017 година.              
                                                             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проект „Изграждане на система за соларно улично осветление в община Крушари” по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно съответствие на включените дейности в проект „Изграждане на система за соларно улично осветление в община Крушари” с приоритетите на Общински план за развитие на община Крушари 2014-2020г.
                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Предложение относно даване на съгласие  и разрешение за изработване на ПУП-ПП за водопровод за водоснабдяване на дестилерия за етерично-маслени култури в ПИ №065027 в землището на с. Телериг.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината. 
                                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
12.Отчет за работата на общината и за разходваните средства по снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места.
                                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
13.Докладна записка относно  приемане отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Крушари за 2017г. и План за развитие на социалните услуги в община Крушари за 2019г. 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
14.Доклад относно дейността  на читалищата в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
15.Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ/П/
Председател на ОбС Крушари

 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай