Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 27.04.2017 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 27.04.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                           
                                                                      Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно  приемане  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Предложение относно  промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 005039 по КВС на с. Лозенец.
          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
3. Предложение относно даване на съгласие за учредяване на  безвъзмездно право на прокарване  на опитична мрежа за пренос на данни  с изграждане на собствено стълбова мрежа на „БЕРГОН ИНТЕРНЕТ“ ЕООД  на територията на              с. Крушари.
          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
4. Предложение относно удължаване срока на договор за безвъзмездно право на ползване  върху общински недвижим имот-земеделска земя № ОС-09-865 от 02.05.2012 година.
                                                                         
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
                                                                             
5. Докладна записка относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2017/2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
6. Докладна записка относно  предоставяне на дизелово гориво  на  Полицейски  участък   с.  Крушари.
                                                                
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
7. Отчет за разходваните средства за командировки от Председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2017 до 31.03.2017 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
8. Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на  община Крушари  за периода от 01.01.2017 до 31.03.2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
9. Информация относно нивото на изпълнение на проектите, по които работи община Крушари. 
          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно отчет за работата на общината  и за разходваните средства по снегопочистването и зимното поддържане  на общинската пътна мрежа и улицииите на населените места.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Доклад относно приемане на отчет за проведените дейности по Програмата  за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Крушари. 
          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
12.Доклад относно дейността на читалищата  в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
          
13.Други. 
 
 - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай