Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 30.03.2017г. от 14.00ч.

   На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 30.03.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за


                                                              Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Годишен доклад за наблюдението на  изпълнението на Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020 година за 2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
2. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година.
                    
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
3. Докладна записка относно продажба на Детски лагер с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич.
                    
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
4. Информация за работата на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата  в Община Крушари през 2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
                                                                             
5. Информация за работата на Местната комисия за обществен ред и сигурност за 2016 година.
                                                                                    
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
6. Информация относно противодействието на престъпността и опазване на обществения ред в община Крушари.
                    
   Докладва: Началника на УП-Крушари
 
7. Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да кандидатства пред фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика с проект „Достоен живот за възрастните хора и хората с увреждания от община Крушари”. 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І, ІІ в кв. 25, УПИ І в кв. 25А, част от уличната регулация южно от ОК 34 и част от уличната регулация между ОК 112 и ОК 113 по плана на Стопански двор с. Александрия, община Крушари, и подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуваните имоти.
                     
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за записване , отписване и приемане на деца в общинските детски градини  на територията на община Крушари.
                   
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
10.Предложение относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини  на територията на община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
11.Отчет за дейността на  Футболния клуб през 2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
         
12.Други. 
 
 - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
 
 
 
 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай