Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 07.09.2015г. от 10.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 07.09.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                                                                                      Д Н Е В Е Н     Р Е Д    :
 
1. Предложение относно изразяване на предварително съгласие за учредяване на въздушен сервитут за въртящи се части на ветрогенератори над имоти-публична общинска собственост.
                
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно предоставяне под наем на полски пътища собственост на община Крушари за стопанската 2015/2016 година.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
3. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване  върху имот № 003009 по КВС на с. Коритен на ОУ „Васил Левски“ с. Коритен.
 
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
 
4. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване  върху имот № 40097.27.7 и имот № 40097.504.8 по  кадастралната карта на с. Крушари на СОУ „Христо Смирненски“ с. Крушари.
                
   Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината
    
5. Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на маломерни  паралелки от I до  XII клас с не по-малко от 10 ученици от  клас в СОУ „Христо Смирненски“ с. Крушари.
              
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
6. Предложение относно формиране на слети паралелки в ОУ „Васил Левски" с. Коритен   за учебната 2015/2016 година.
              
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
7. Информация относно готовността на училищата и детските градини в община Крушари за откриване на учебната  2015/2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
8. Информация за състоянието на Дом за деца с умствена изостаналост „Свети Николай Чудотворец“ с. Крушари.
              
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общинта
 
9. Информация за състоянието и дейността на Дом за стари хора  „Света Петка“  с. Добрин.
                
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
10.Докладна записка относно внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца-сираци.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
11.Други. 
 
 - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 
 
ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на ОбС
 
 
 
 
 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай