Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Решение за прекратяване на открита процедура с предмет: „Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2015/2016 година” по обособени позиции“ за ОП1, ОП2 и ОП3

Решение за прекратяване на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2015/2016 година” по обособени позиции“: 

Обособена позиция 1: Поручик Кърджиево – Коритен – Абрит – Коритен – Александрия – Крушари; Крушари – Александрия – Коритен – Абрит – Коритен – Северняк – Коритен – Капитан Димитрово; Капитан Димитрово – Коритен – Северняк – Поручик Кърджиево – Коритен – Абрит – Коритен – Капитан Димитрово

Обособена позиция № 2 - Добрич – Лозенец – Северци – Крушари; Крушари – Северци – Лозенец – Добрич;

Обособена позиция 3: Габер – Телериг

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай