Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СПИСЪК на населените места в община Крушари, които придобиват статут на кметство и в които ще се произведат избори за кмет на кметство на 25.10.2015г.

 О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

  

Изх. № ИЗ-04-5600/11.08.2015г.

 

 

На основание §17, ал.1 от ПЗР на ИК и Указ № 162 на президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове, публикуван в ДВ на 11.08. 2015г., населените места в община Крушари, които придобиват статут на кметства към датата 11.08.2015г., и в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове, са:

  с. Абрит

  с. Бистрец

  с. Габер

  с. Добрин

  с. Ефрейтор Бакалово

  с. Загорци

  с. Капитан Димитрово

  с. Коритен

   с. Лозенец

  с. Полковник Дяково

   с. Северняк

   с. Северци

   с. Телериг

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай