Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публична покана с предмет: „Осигуряване на дейности за информация и публичност в изпълнение на договор №М13-22-49/12.08.2014г. по проект „ Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари” по ОП „ Административен капацитет”, приоритетна ос II ” Упра

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 10:00 часа на 10.09.2014г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Осигуряване на дейности за информация и публичност в изпълнение на договор №М13-22-49/12.08.2014г. по проект „ Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари” по ОП „ Административен капацитет”, приоритетна ос II ” Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9033248.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път, в периода от датата на публикуване до срока на валидност на публичната покана, а именно 09.09.2014г.

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши от 15:00ч. на 10.09.2014г. в административната сграда на Община Крушари, стая №301 при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

ПРОТОКОЛ от 17.09.2014г. от дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-08-522/02.09.2014г. на Кмета на Община Крушари за получаване, разглеждане, оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците. /качен на 18.09.2014 г./

На основание Заповед № РД-08-561/19.09.2014г. бе извършена корекция на аритметична грешка в протокола на комисията по разглеждане, оценка и класиране на оферти по ОП с предмет: "Осигуряване на дейности за информация и публичност в изпълнение на договор №М13-22-49/12.08.2014г. по проект „ Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари” по ОП „ Административен капацитет”, приоритетна ос II ” Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Коригиран ПРОТОКОЛ от 23.09.2014г. от дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-08-522/02.09.2014г. на Кмета на Община Крушари за получаване, разглеждане, оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците. /качен на 23.09.2014 г./

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай