Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публична покана с предмет: „Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2014/2015 година” по 4 обособени позиции

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 10:00 часа на 02.09.2014г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2014/2015 година” по 4 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1:  Капитан Димитрово – Коритен – Северняк – Поручик Кърджиево - Коритен - Абрит –Коритен – Александрия - Крушари; Крушари – Александрия – Коритен - Абрит – Коритен – Северняк – Коритен – Капитан Димитрово; Капитан Димитрово- Коритен – Северняк – Поручик Кърджиево - Коритен - Абрит – Коритен - Капитан Димитрово
Обособена позиция 2:  Добрич - Лозенец – Северци - Крушари ; Крушари – Северци – Лозенец - Добрич 
Обособена позиция 3:  Габер – Телериг
Обособена позиция 4:  Добрич – Крушари; Крушари – Добрич

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9032931 .

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път, в периода от датата на публикуване до срока на валидност на публичната покана, а именно 01.09.2014г.

Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши от 10:30ч. на 03.09.2014г. в административната сграда на Община Крушари, стая №301 при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

ПРОТОКОЛ от 08.09.2014г. от дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-08-504/21.08.2014г. на Кмета на Община Крушари за получаване, разглеждане, оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците.

Сключени договори по обособена позиция №1, 2 и 3 и договор за обособена позиция 4 по ОП с предмет: „Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2014/2015 година”.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай