Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публична покана с предмет: “Изготвяне на Технически проект за обект: Ремонт на улица „9-ти септември”, улица „Христо Смирненски” и улица „Хан Телериг” – с.Крушари, Община Крушари, Област Добрич и упражняване на авторски надзор по време на строителството п

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 10:00 часа на 29.08.2014г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма "а" от ЗОП с предмет: “Изготвяне на Технически проект за обект: Ремонт на улица „9-ти септември”, улица „Христо Смирненски” и улица „Хан Телериг” – с.Крушари, Община Крушари, Област Добрич и упражняване на авторски надзор по време на строителството по всички части”.
Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9032922 .

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път, в периода от датата на публикуване на Публичната покана до срока на валидност на публичната покана, а именно 28.08.2014г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 29.08.2014 г., от 11:00 часа, в Заседателната зала на Община Крушари. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

ПРОТОКОЛ от 02.09.2014г. от дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-08-502/21.08.2014г. на Кмета на Община Крушари за получаване, разглеждане, оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците

ДОГОВОР

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай