Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на смр по проект: „Изграждане на пожароизвестителни инсталации с подобекти: 1.Пожароизвестителна инсталация на административната сграда на о

Община Крушари обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП “Открита процедура” с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на смр по проект: „Изграждане на пожароизвестителни инсталации с подобекти: 1.Пожароизвестителна инсталация на административната сграда на община Крушари и прилежащите към нея сгради и 2. Пожароизвестителна инсталация на ЦДГ „Щастливо детство“  с. Крушари“.
На основание чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-392/30.06.2014 г., кани всички заинтересовани лица в срок до 16:30 часа на 28.07.2014г. да подадат офертa за участие в обществената поръчка.
Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2014-0012 .
 
Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път в периода от датата на публикуване на Обявлението за настоящата обществена поръчка до посочения краен срок за получаването й, а именно 16:30 часа на 21.07.2014г.
Със свободното изтегляне на документацията, заинтересованите лица приемат условието сами да се запознават от същото място за публикувани от Възложителя писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания.

Документацията за участие в процедурата беше достъпна до 16:30 часа на 21.07.2014г.
 

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай