Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публична покана с предмет:„Доставка на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения за нуждите на защитеното жилище”, включващ 3 обособени позиции:Обособена позиция №1: „Доставка на обзавеждане“;Обособена позиция №2: „Доставка на оборудване“ и Обособена п

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 10:00 часа на 06.06.2014г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения за нуждите на защитеното жилище”, включващ 3 обособени позиции:Обособена позиция №1: „Доставка на обзавеждане“;Обособена позиция №2: „Доставка на оборудване“ и Обособена позиция №3: „Доставка на съоръжения“.
Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9029865.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път, в периода от датата на публикуване на Публичната покана до срока на валидност на публичната покана, а именно 05.06.2014г.


       ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
       УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
     Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на длъжностните лица, назначени със Заповед № РД-08-335/09.06.2014г. на кмета на община Крушари за получаване, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в Публична покана с предмет: „Доставка на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения за нуждите на защитеното жилище”, включващ 3 обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на обзавеждане“;Обособена позиция №2: „Доставка на оборудване“ и Обособена позиция №3: „Доставка на съоръжения“.
      Обществената поръчка е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП. 
       За изпълнител на обществената поръчка за Обособена позиция №1: „Доставка на обзавеждане“ е избран "Ен Енд Джи" ООД, гр. Добрич.
      За изпълнител на обществената поръчка за Обособена позиция №2: „Доставка на оборудване“ е избран "Ен Енд Джи" ООД, гр. Добрич.
      За изпълнител на обществената поръчка за Обособена позиция №3: „Доставка на съоръжения“ е избран "Ен Енд Джи" ООД, гр. Добрич.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай