Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932 от км. 18+500 до км. 28+ 955» до изплащан

Oбщина Крушари обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП “Открита процедура” с прилагане на опростени правила, с предмет:“Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932 от км. 18+500 до км. 28+ 955» до изплащане на помощта”
На основание чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-240/16.05.2014г., кани всички заинтересовани лица в срок до 16:30 часа на 13.06.2014г. да подадат офертa за участие в обществената поръчка.
Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2014-0008.

Документацията за участие в процедурата беше достъпна до 16:30 часа на 06.06.2014г.

Разяснения по документацията за участие: 
1. Разяснение № ОП-07-3108(1)/03.06.2014г. по постъпило запитване

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай