Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Неотложни възстановителни работи на улица от О.Т.79 до О.Т.71 по плана на с.Телериг, насипа и отводнителни канавки за повъ

Община Крушари обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП “Открита процедура” с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Неотложни възстановителни работи на улица от О.Т.79 до О.Т.71 по плана на с.Телериг, насипа и отводнителни канавки за повърхностни води по част от общински път DOB 2171 /ІІІ-7103/ Телериг – Александрия /ІІІ-293/ в с.Телериг“
На основание чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-228/13.05.2014г., кани всички заинтересовани лица в срок до 16:30 часа на 10.06.2014г. да подадат офертa за участие в обществената поръчка.
Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2014-0007.


Документацията за участие в процедурата беше достъпна до 16:30 часа на 03.06.2014г.

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

 

В качеството Ви на участници в провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Неотложни възстановителни работи на улица от О.Т.79 до О.Т.71 по плана на с.Телериг, насипа и отводнителни канавки за повърхностни води по част от общински път DOB 2171 /ІІІ-7103/ Телериг – Александрия /ІІІ-293/ в с.Телериг“, открита с Решение № РД-08-228/13.05.2014г. и в изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се проведе на30.06.2014г. от 09:00 часа в Заседателната зала на Община Крушари, с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3 - А.
При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

С УВАЖЕНИЕ,

ДИМИТРИНА ЖЕЛЕВА
Председател на комисия, 
назначена със Заповед № РД-08-341/11.06.2014г.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай