Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по реализирането на проект „Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932 от км. 18+500 до км. 28+ 955”

Община Крушари обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП “Открита процедура” с предмет: „Изпълнение на СМР по реализирането на проект „Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932 от км. 18+500 до км. 28+ 955”.
На основание чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-222/12.05.2014 г., кани всички заинтересовани лица в срок до 16:30 часа на 23.06.2014г. да подадат офертa за участие в обществената поръчка.

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2014-0005 .

Разяснения по документацията за участие:

1. Разяснение № ОП-07-3172(1)/05.06.2014г. по постъпило запитване -Приложение КСС - коригирано

Документацията за участие в процедурата беше достъпна до 16:30 часа на 13.06.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се проведе на 01.09.2014г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Крушари, с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3 - А.
При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай