Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Неотложни възстановителни работи на улица от О.Т.79 до О.Т.71 по плана на с.Телериг, насипа и отводнителни канавки за повърхностни води по част от общински път DOB 2171 /ІІІ-7103/ Телериг – Алексан

Община Крушари обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП “Открита процедура” с предмет: "Неотложни възстановителни работи на улица от О.Т.79 до О.Т.71 по плана на с.Телериг, насипа и отводнителни канавки за повърхностни води по част от общински път DOB 2171 /ІІІ-7103/ Телериг – Александрия /ІІІ-293/ в с.Телериг по подобекти както следва: 1. Улица от ОТ 79 ДО ОТ 71 с. Телериг от км0+000 до км 0+229,47 и 2. Възстановяване на насипа и отводнителните канавки за повърхностни води по част от общински път DOB 2171/III-7103/ Телериг- Александрия / ІІІ-293/ в с. Телериг”
На основание чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-156/09.04.2014 г., кани всички заинтересовани лица в срок до 16:30 часа на 19.05.2014г. да подадат офертa за участие в обществената поръчка.

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2014-0004 .

Документацията за участие в процедурата беше достъпна до 16:30 часа на 09.05.2014г.
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай