Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на общинска пътна мрежа и на улична мрежа в община Крушари”, включващ 2 обособени позиции

Община Крушари обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП “Открита процедура” с предмет: “Ремонт на общинска пътна мрежа и на улична мрежа в община Крушари”, включващ 2 обособени позиции:
• Обособена позиция 1: „Ремонт на част от общински път DOB 1108/III – 293 Паскалево – Свобода /Росеново – Божурово – Граница общ./Добричка – Крушари/ - Лозенец – DOB 2176”
• Обособена позиция 2: „Ремонт на улици с. Крушари”
На основание чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-131/28.03.2014 г., кани всички заинтересовани лица в срок до 16:30 часа на 08.05.2014г. да подадат офертa за участие в обществената поръчка.

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата наАгенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2014-0003.

Документацията за участие в процедурата беше достъпна до 16:30 часа на 28.04.2014г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай