Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на строително - монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2014 година”, включващ 7 обособени позиции

Община Крушари обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП “Открита процедура” с предмет: “Изпълнение на строително - монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2014 година”, включващ 7 обособени позиции:
•    Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР – „Ремонт ЦДГ с. Коритен”
•    Обособена позиция 2: Изпълнение на СМР – „Ремонт ЦДГ с. Телериг”
•    Обособена позиция 3: Изпълнение на СМР – „Ремонт здравна служба с. Ефрейтор Бакалово”
•    Обособена позиция 4: Изпълнение на СМР – „Ремонт кметство с. Лозенец”
•    Обособена позиция 5: Изпълнение на СМР – „Ремонт на сграда – общинска собственост кв.33 парцел VIII в с. Полк. Дяково”
•    Обособена позиция 6: Изпълнение на СМР – „Ремонт читалище и кметство с. Абрит”
•    Обособена позиция 7: Изпълнение на СМР – „Ремонт читалище с. Александрия”
На основание чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-115/19.03.2014 г., кани всички заинтересовани лица в срок до 16:30 часа на 16.04.2014г. да подадат офертa за участие в обществената поръчка.

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата наАгенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2014-0002 .

Документацията за участие в процедурата беше достъпна до 16:30 часа на 09.04.2014г.

Редактирани Образец 15.4 и Приложение 4 от Документацията за участие

Разяснения по документацията за участие:

1. Разяснение № ОП-07-1709(1)/25.03.2014г. по постъпило запитване

2. Разяснение № ОП-07-1752(1)/27.03.2014г. по постъпило запитване

3. Разяснение № ОП-07-2059(1)/08.04.2014г. по постъпило запитване

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай