Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Дом за деца и младежи с умствена изостаналост

В с. Крушари функционира един от най-големите в страната Дом за деца и младежи с умствена изостаналост от 3 до 18 години. Капацитетът на дома е 108 места. Две от децата са интегрирани в масово училище в същото населено място. Има възможност и други деца да бъдат включени в общообразователния процес, 21 деца от ДДМУИ се обучават в помощно училище.

Обръща се сериозно внимание на обучението на персонала в институцията. Част от педагозите се квалифицират в областта на специалната педагогика. От осем години по споразумение между Община Крушари и Асоциация за работническо обучение - Дания се провеждат обучителни семинари, тясно специализирани в областта на работата с деца с увреждания.

Предвид неуспешните опити за реинтеграция на децата в семейна среда, перспективата е разкриването на защитени жилища или друг вид социална услуга, покриваща нуждите на децата, навършили 18 г.

През 2005/06г. със средства на СИФ е извършен основен ремонт на дома на стойност 253 000 лв., който значително подобри материалните условия за оказване на качествена грижа в институцията.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай