Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заявления за гласуване и срокове за подаването им до Кмета на Община Крушари в Изборите за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 09 юни 2023 г.

Заявления се подават на адрес:

ОБЩИНА КРУШАРИ,  ПК: 9400, с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3А

тел: 05771 2024; факс: 05771 2136;  e-mail: krushari@krushari.bg


Заявление-декларация (Приложение № 21-ЕП) се подава в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Подава се от гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък - част ІІ.

В срок до 29.04.2024г.


Избирател, чийто постоянен адрес и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината  (Приложение № 26-ЕП и Приложение № 27-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там.

В срок до 25.05.2024г.


Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборното помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление образец (Приложение № 30-ЕП и Приложение № 31-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или електронно заявление със същото съдържание чрез интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянен адрес.

Когато е подадено заявление за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящият му адрес - настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес.

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин.

В срок до 25.05.2024г.


Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК - 25.05.2024г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на Община Крушари е назначена подвижна СИК  в срок до 03.06.2024 год.


Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък или за които е отпаднало основание за заличаване, могат да подадат писмено заявление (Приложение 16 ЕП и Приложение № 17-НС) до кмета на общината/кметството/кметското наместничество най-късно седем дни преди изборния ден.

В срок до 01.06.2024г.


Избиратели, вписани в списъка на заличените лица, но които имат право да гласуват в съответния вид избор може да поискат да се запознаят с основанието за заличаване и да поискат да бъдат изключени от този списък с писмено заявление (Приложение № 20-НС  и Приложение №24-ЕП) до кмета на общината, чрез заявление, подписано с електронен подпис, сканирано копие на заявление, изпратено по електронната поща на общината.

Избиратели, които са пропуснати от избирателния списък, могат да подадат писмено заявление (Приложение № 22-ЕП и  Приложение № 23-НС) до кмета на общината/кметство/кметско наместничество до предизборния ден.

В срок до 07.06.2024г.


Удостоверение за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент и за Народно събрание на 09 юни 2024 г. може да бъде издадено само на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, за народни представители, членове на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите, които се заличават от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, след подаване на заявление-декларация (Приложение № 77-ЕП/НС) в срок не по-късно от 14 дни преди изборния ден. 

В срок до 25 май 2024г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай