Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси на лицата по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


Входящ №  Дата Име и фамилия Месторабота Заемана публична длъжност Декларация - файл
1 9.2.2023 Диана Иванова  Община Крушари  Директор детска градина с. Крушари  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтеги
2 11.4.2023 Веселина Иванова  Община Крушари          Директор дирекция АПИОФБ Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси  - изтеги
3 24.4.2023 Атанас Николов  Община Крушари       Мл. експерт ОМП , ПБЗН и Т  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси  - изтеги
4 27.4.2023 Емилия Пенева  Община Крушари  старши специалист касиер  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
5 28.4.2023 Владимир Димов  Община Крушари  старши експерт ПП  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли 
6 28.4.2022 Снежина Илиева  Община Крушари  старши експерт СА  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси .- изтегли
7 28.4.2023 Николинка Георгиева  Община Крушари  главен . специалист ГРАО Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли 
8 28.4.2023 Таня Йорданова  Община Крушари  мл. експерт ЧР Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
9 2.5.2023 Иванка Илиева  Община Крушари  кметнки наместник с. Добрин  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
10 2.5.2023 Севдалин Ангелов  Община Крушари  кметнки наместник с. Загорци  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
11 2.5.2023 Костадин Костадинов  Община Крушари  кметски наместник с. Александрия  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
12 2.5.2023 Ведат Саидов  Община Крушари  кметски наместник с. Северняк и Порк. Кържиево  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
13 4.5.2023 Таня Борисова Община Крушари  главен . специалист " Деловодство и учрежденски архив "  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли 
14 4.5.2023 Пенка Ганчева  Община Крушари  Младши експрет " Устройство на територията "  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли 
15 4.5.2023 Наташа Параскевова  Община Крушари  Главен специалист " УТ И КР "  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси .- изтегли
16 9.5.2023 Вержиния Атанасова  Община Крушари  гл. специалист ГРАО  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
17 9.5.2023 Айшегюл Юсеин  Община Крушари  гл. Специалист ГРАО Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
18 9.5.2023 Марийка Георгиева  Община Крушари  старши счетоводител ФБ  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси .- изтегли
19 9.5.2023 Мелиса Исмаил  Община Крушари  счетовододител  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
20 10.5.2023 Николинка Ненова  Община Крушари  младши експерт Общинска собственост Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси .- изтегли
21 10.5.2023 Ръвкън Сюлейман  Община Крушари  кметски намедник с. Абрит Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
22 10.5.2023 Бистра Райнова  Община Крушари  старши счетоводител ФБ  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
23 10.5.2023 Метин Асан  Община Крушари  кметски наместник с. Габер  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
24 10.5.2023 Живка Георгиева  Община Крушари  мл. експерт  ЗСУ Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
25 10.5.2023 Димитрина Желева  Община Крушари  Директор дирекция РРХД  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли 
26 10.5.2023 Исмаил Османов  Община Крушари  Директор дом за стари хора  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси.- изтегли
27 10.5.2023 Айдън Сюлейман  Община Крушари  кметски наместник с. Капитан Димитрово Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли 
28 11.5.2023 Желка Великова  Община Крушари  управител социални услуги в общността  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
29 11.5.2023 Ивелина Панайотова Община Крушари  младши еспрет ЕТ  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
30 11.5.2023 Мерал Раиф Община Крушари  младши експерт ОК МКБППМН Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
31 11.5.2023 Гинка Русева  Община Крушари  младши експерт Общински съвет  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
32 12.5.2023 Виолета Стефанова  Община Крушари  младши експерт МДТ  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли 
33 12.5.2023 Юлия Стойкова  Община Крушари  Секретар на  Община Крушари  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли 
34 15.5.2023 Илиана Георгиева  Община Крушари  Главен специалист " Финаси "  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли
35 27.6.2023 Живко Димитров  Община Крушари  Главен специалист " УТ И КР "  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси - изтегли 
36  11.10.2023  Деслава Илиева  Община Крушари   Мл. експрет МДТ  Чл.35 , ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ    част  II Интереси изтегли 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай