Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Цел на механизма лична помощ

Чрез осигуряване на лична помощ да бъдат подпомогнати ползвателите на лична помощ да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности.


Кой може да кандидатства?

1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност /ТНР/ с определена чужда помощ;

2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност /ТНР/ без определена чужда помощ.

Къде  се кандидатства?

Документи за ползване и предоставяне на социалната услуга се подават всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в сградата на община Крушари на адрес: с. Крушари, ул. " Девети септември" № 3-а. Формуляри могат да бъдат получени от Таня  Йорданова, мл. експерт "Човешки ресурси" и Веселина Иванова, директор на дирекция АПИОФБ, или да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Крушари, секция "Механизъм лична помощ", където се публикува  и информация, свързана с Механизма.


Какви документи са нужни?

ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ


1.Заявление–декларация за включване в механизма лична помощ (по образец);

2.Направление за включване в механизма лична помощ по чл.25, ал.2 от Закона за хората с увреждания с определен брой часове, издадено от директорът на дирекция «Социално подпомагане»;

3.Документ за самоличност (за справка);

4.Декларация-съгласие за работа с лични данни (по образец);

5.За дете–удостоверение за раждане (за справка);

6.Документ за  самоличност на законния представител– родител, настойник, попечител(за справка);

7.Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (за справка)   ;

8.Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);

9.Пълномощно (нотариално заверено), за лице, което да подаде заявлението  от името на кандидата-когото не се подава лично (копие).

Документите се подават лично, с писмо с известие за доставяне чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.


ЗА АСИСТЕНТИ


1.Заявление-декларация (по образец);

2.Автобиография;

3.Декларация от кандидата за асистент по реда на чл.26, ал.1, т.3 от Закона за личната помощ (по образец);

4.Декларация от кандидата за асистент по реда на чл.25, ал.1  Закона за личната помощ (по образец);

5.Декларация от кандидата за асистент за съгласие за работа с лични данни (по образец);

6.Декларация от кандидата за асистент за наличие или липса на сключен трудов договор (по образец);

7.Карта за предварителен медицински преглед;

8.Ксерокопия на документи,удостоверяващи завършено обучение по сходни програми и проекти;

9.Документ за самоличност (за справка).

 

Продължителност на услугата


Продължителността на услугата е определена в направлението за включване в механизма лична помощ, издадено от директора на дирекция «Социално подпомагане». 


Екип за администриране на механизма


Веселина Иванова – тел. 05771/20 24, 0889/574013

Илиана Георгиева – тел. 05771/27 76

Таня Йорданова– тел. 05771/20 24

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай