Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Входящ № 

Дата

Име и фамилия

Месторабота

Заемана публична длъжност

Декларация - файл

1 08.05.2018

Желка Великова

Община Крушари Заместник кмет община по РРХД изтегли
2 08.05.2018 Юлия Стойкова Община Крушари Секретар на община изтегли
3 08.05.2018 Веселина Иванова Община Крушари Директор на дирекция АПИОФБ изтегли
4 08.05.2018 Димитрина Петрова  Община Крушари Директор на дирекция РРХД изтегли
5 08.05.2018 Васил Василев Община Крушари Кметски наместник с. Поручик Кърджиево изтегли
6 08.05.2018 Костадин Костадинов Община Крушари Кметски наместник с. Александрия изтегли
7 08.05.2018 инж. Станимир Рачев Община Крушари Главен експерт ОМП, ГЗ и Т изтегли
8 08.05.2018 Гинка Русева Община Крушари Младши експерт "Общински съвет" изтегли
9 08.05.2018 Радка Йорданова Община Крушари Младши експерт "Човешки ресурси" изтегли
10 08.05.2018 Недка Благоева Община Крушари Младши експерт ИКТСА изтегли
11 08.05.2018 Таня Борисова Община Крушари Главен специалист ДУА изтегли
12 08.05.2018 Вержиния Атанасова Община Крушари Главен специалист ГРАО изтегли
13 08.05.2018 Николинка Георгиева Община Крушари Главен специалист ГРАО изтегли
14 08.05.2018 Петкана Денева Община Крушари Главен специалист "Финанси" изтегли
15 08.05.2018 Емилия Пенева Община Крушари Старши специалист "Касиер" изтегли
16 08.05.2018 Илиана Георгиева Община Крушари Старши счетоводител изтегли
17 08.05.2018 Нели Иванова Община Крушари Старши счетоводител изтегли
18 08.05.2018 Владимир Димов Община Крушари Младши експерт "Програми и проекти" изтегли
19 08.05.2018 Валентина Петрова Община Крушари Младши експерт РРОС изтегли
20 08.05.2018 Живка Георгиева Община Крушари Младши експерт ЗСУ изтегли
21 08.05.2018 Пенка Ганчева Община Крушари Младши експерт УТ изтегли
22 08.05.2018 Николинка Ненова Община Крушари Младши експерт "Общинска собственост" изтегли
23 08.05.2018 Диляна Димова Община Крушари Младши експерт МДТ изтегли
24 08.05.2018 Дияна Баланова Община Крушари Младши експерт "Екология и туризъм" изтегли
25 08.05.2018 Наташа Параскевова Община Крушари Главен специалист УТ и КР изтегли
26 08.05.2018 Антоанета Пеева Община Крушари Старши специалист МДТ изтегли
27 08.05.2018 арх. Емилия Николова Община Крушари Главен архитекг изтегли
28 08.05.2018 Диана Иванова Община Крушари Директор детска градина изтегли
29 08.05.2018 Назмие Люман Община Крушари Директор, специализирана институция изтегли
30 09.05.2018 Коста Сидоров Община Крушари Главен специалист ГРАО изтегли
31 10.05.2018 Силвия Жекова Община Крушари Началник отдел ФБ изтегли
32 17.05.2018 Мария Иванова Община Крушари Младши експерт ОК, МКБППМН изтегли
33 03.12.2018 Мерал Раиф Община Крушари Младши експерт ОК, МКБППМН изтегли
           
           
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай