Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 15.12.2016 г. от 14.00 ч.

      На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 15.12.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                           
                                                                   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1.Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата   на Общински съвет с.  Крушари  за 2017 година.
                        
  Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2.Докладна записка относно  приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет с. Крушари през 2017 година.
 
  Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
3.Докладна записка относно приемане на план-сметка за дейност „Чистота“ за 2017 година.
                                                                             
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината    
                                    
4.Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Крушари в полза на ДФ „Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по споразумение № РД50-153/21.10.2016г.  за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие, сключено мужду Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ и Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на  Стратегия за ВОМР“ на мярка 19  „Водено от общностите  местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г.
                                                                              
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
5.Докладна записка относно подпомагане  дейността на Сдружение „МИГ Тервел-Крушари“ с приходи от общински характер през 2017 година.
 
  Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
6.Докладна записка относно разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 13/130 по Протокол № 13 от проведено заседание на Общински съвет с. Крушари  на 24.11.2016 година.
                            
  Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
7.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Крушари през 2017 година.
                                                                               
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
 
8.Отчет  за дейността на Обществения съвет за социално подпомагане за 2016 година.                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                         
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
            
9.Други. 
        
- изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай