Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 24.11.2016 г. от 14.00 ч.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 24.11.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                           
                                                                             Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Докладна записка относто неусвоените целеви капиталови средства по бюджет 2016 година.
                                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относто  приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Крушари към 31.12.2015 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно изменение и допълнение на Програмата  за управление и разпореждане  с имоти-общинска собственост за 2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
5. Докладна записка относно продажба на поземлен имот № 005038 по КВС на с. Лозенец.
                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
6. Предложение относно  допълнение на Програмата за управление и разпореждане  с имоти-общинска собственост за 2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
7. Предложение относно  отдаване под наем на част ат административна сграда –частна общинска собственост, стая № 309 с площ от 18.00 кв.м., находяща се в поземлен имот с индентификатор № 40097.501.569.1.6 по КК на с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
8. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване  на поземлен имот № 000053  по КВС на            с. Лозенец.
                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
9. Докладна записка относно даване на предварително съгласие за делба  на поземлен имот № 059031  по КВС на с. Лозенец.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Предложение относно продажба на движима вещ, общинска собственост-челен товарач «ТО 18Б» /фадрома/ с двигател № 070092.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване  пасища, мери - публична общинска собственост
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
12.Предложение относно разрешение за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І, ІІ в кв. 25, УПИ І в кв. 25А, част от уличната регулация южно от ОК 34 и част от уличната регулация между ОК 112 и ОК 113 по плана на Стопански двор с. Александрия, община Крушари, и подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуваните имоти.
 
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
        
13.Информация за дейността на социалната услуга-Центъра за рехабилитация и социална интеграция в                  с. Крушари.
                                                       
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
                                   
14.Информация за дейността на Домашен социален патронаж.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината                               
           
15.Други.
 
- изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай