Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 29.09.2016г. от 14.00ч.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 29.09.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                                                           Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Отчет за касовото изпълнение бюджета на общината за първото шестмесечие на 2016 година.
                                 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно задължение за спазване на законодателството в областта на държавните помощи  при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ за финансиране на проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“ по реда на Наредба №12 от 25.07.2016г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”
          
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
3. Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината.
 
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
4. Информация за състоянието на материалната база и готовността  на училищата и детските градини  за  учебната 2016/2017 година.
                     
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
5. Докладна записка относно обявяване на 26 октомври за Ден  на  община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
          
6. Други.
 
-  изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.                                                
                                                           
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай