Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 09.09.2016г. от 10.00ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 09.09.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                                                                               Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Предложение относно изменение на Наредба № 1 за осигуряване на обществени ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда в община Крушари.
                        
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
2. Докладна записка относно поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране  за изготвяне на Общ устройствен план, включващ всички населени  места и землища на територията  на  община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
3. Докладна записка относно даване на мандат за представляване на Община  Крушари на извънредното заседанието на  Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужвана от „В и К“  ООД  гр. Добрич на 21.09.2016 година от 10.00 часа.
                        
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
4. Предложение относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 година  
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Предложение относно продажба на УПИ VІІ-403, УПИ VІІІ-398 и УПИ ІХ-395 в кв.46 по плана на с.Добрин.
                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Предложение относно промяна  начина на трайно ползване (НТП) на поземлен имот №273506 по КВС на с.Александрия.
                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Предложение относно учредяване право на прокарване на подземно кабелно трасе на базова станция №4597 в с.Крушари през общински имот. 
                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно предоставяне под наем на полски пътища собственост на Община Крушари за стопанската 2016/2017 година 
                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да кандидатства с проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“ по реда на Наредба №12 от 25.07.2016г.за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”
   
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
           
10.Докладна записка относно съответствие на проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“ с приоритетите на Общински план за развитие на община Крушари 2014-2020г.
                                                                               
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
11.Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да кандидатства с проект „Рехабилитация на общински път DOB2171 /III-7103/ Телериг – Александрия /III-293/ от км 0+000 до км 9+220” по реда на Наредба №12 от 25.07.2016г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”
                                                                            
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
12.Докладна записка относно съответствие на проект „Рехабилитация на общински път DOB2171 /III-7103/ Телериг – Александрия /III-293/ от км 0+000 до км 9+220” с приоритетите на Общински план за развитие на община Крушари 2014-2020г.
                                                                            
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
13.Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да кандидатства с проект “Изграждане на система за соларно улично осветление в 9 населени места в община Крушари”по реда на Наредба №12 от 25.07.2016г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”
                                                                            
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
14.Докладна записка относно съответствие на проект “Изграждане на система за соларно улично осветление в 9 населени места в община Крушари” с приоритетите на Общински план за развитие на община Крушари 2014-2020г.
                                                                            
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
           
15.Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.                                                
 
                                                                  
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай