Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 28.07.2016 от 10.00ч.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.07.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                           
                                                                           Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2016 година.
           
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС 
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2016 година.
                                                                             
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
3. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2016 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
4. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за второто тримесечие на 2016 година.
                                                                             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
5. Предложение относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 година  
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Предложение относно продажба на масивна сграда с прилежащ терен, находящи се в поземлен имот №122130 по КВС на с.Северняк
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Предложение относно продажба на УПИ ХІІІ-общ. в кв.15 по плана на с.Полк.Дяково
                                                                   
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Предложение относно промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлени имоти в землището на с.Загорци.  
                                                                   
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Предложение относно  удължаване срока на договор за отдаване под наем на урегулиран поземлен имот-частна общинска собственост №ОС-09-827 от 31.08.2011г.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Предложение относно даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич, насрочено за 16-ти август 2016 г.
                                                                   
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
                                                                             
    окладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
12.Докладна записка относно приемане на Общински план за развитие на социалните услуги на Община Крушари за 2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
13.Докладна записка относно приемане на Общински план за развитие на социалните услуги на Община Крушари за 2017 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
14.Докладна записка относно връщане за ново обсъждане и изменение на Решение № 7/66    от Протокол №7 от 30.06.2016г. на Общински съвет –Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
15.Докладна записка  относно промяна на наименованието на СОУ „Христо Смирненски“ с.Крушари.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
16.Докладна записка относно  промяна наименованието на общински целодневни детски градини.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
17.Предложение относно формиране на слети паралелки  в ОУ „Васил Левски“              с. Коритен за учебната 2016-2017 г.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
18.Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на маломерни паралелки  от І до ХІІ клас, с не по-малко от 10 ученици в клас, в СОУ „Христо Смирненски” с. Крушари за учебната 2016-2017 г.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
19.Предложение относно  разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на слети паралелки от І до ХІІ  клас, с не по-малко от десет ученици от два класа в училищата– ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец и ОУ „Васил Левски” с. Телериг. 
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
20.Предложение относно  разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на слети паралелки  от І до ХІІ клас с по-малко от десет ученици от два класа в ОУ „Васил Левски” с. Телериг за учебната 2016-2017 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
21.Други.
 
 - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.                                                
 
 
                                                                   
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П
Председател на ОбС
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай