Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 04.07.2016г. от 9.40ч.

         На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 04.07.2016 г. от 9.40 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                                                             Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
 
1. Докладна записка относно изменение на Решение №5/55 от Протокол № 5 от проведено заседание на Общински съвет Крушари на 25.05.2016г.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 
 
                                                                   
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай