Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 30.06.2016г. от 14.00ч.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 30.06.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                                                           
                                                               Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
 
1. Докладна записка относно приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2015 година. 
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Информация за състоянието на административното обслужване  в община Крушари за 2015 година.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Крушари за периода 2016-2020г.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Докладна записка относно  преобразуване на Целодневна детска градина с. Крушари от тригрупна в двугрупна детска градина.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
5. Докладна записка относно  преобразуване на ЦДГ с. Коритен, ЦДГ с. Лозенец и ЦДГ с. Телериг  във филиали на   Целодневна детска градина с. Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
6. Доклад относно дейността на читалищата в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2015 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
7. Информация  относно дейността на пенсионерските клубове в Община Крушари за 2015 година.
           
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
8. Други. 
       
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.                                                
 
 
                                                                   
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
 
Председател на ОбС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай