Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 25.05.2016г. от 14.00ч.

    На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 25.05.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                
                                                         Д Н Е В Е Н     Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно актуализация на капиталовата програма по бюджет 2016 година.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Анализ за дейността на Районна служба ПБЗН Крушари за периода от 01.05.2015 до 01.05.2016 година.
                                                             
   Докладва: инж. С. Стойков-началник на РС ПБЗН
 
3. Информация за проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в общината.
                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Информация за състоянието на водоснабдяването в община Крушари.
 
   Докладва: Т.Стоилов-началник „В и К“ Район Крушари
 
5. Предложение относно изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР на част от селищна територия на               с. Крушари, община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца-сираци.
 
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
             
7.  Други.
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.

ИЛХАН  МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай