Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 28.04.2016г. от 14.00ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.04.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване  на общински пасища и мери  на територията на община Крушари.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост.
                                                                        
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община Крушари в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Добрич“ АД град Добрич на 11.05.2016 година.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост за 2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
5. Предложение относно отдаване под наем на част от масивна сграда-публична общинска собственост, находяща се в поземлен имот и индентификатор 40097.501.640 в с. Крушари.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
6. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за първото тримесечие на 2016 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
7. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за първото тримесечие на 2016 година.
                                                                          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
8. Информация за разходваните средства по снегопочистването в общината.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
  
9. Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да кандидатства с проект по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020г., Схема BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за част от поземлен имат с индентификатор 40097.11.3 в землището на с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Отчет за изпълнение Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Крушари за 2015 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                 
12.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
13.Доклад за дейността на читалищата в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2015 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
14.Други. 
   
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 

ИЛХАН  МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай