Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 28.01.2016г. от 14.00ч.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.01.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                  
                                           Д Н Е В Е Н     Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на  Програма за управление на община Крушари за мандат 2015-2019 година.
    
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно разпределението на преходния остатък от  2015 година.
                                                                       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане на сборен бюджет на община Крушари за  2016 година.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2015 година.
         
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода  2015-2019 година.
                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2015 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2016 година.
          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Предложение за предоставяне за безвъзмездно управление на част от административна сграда в с. Крушари на Центъра за социална рехабилитация и интеграция.
          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Предложение относно реда за предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план паша и правила за ползване на пасищата и мерите  от общинския поземлен фонд на  територията на община Крушари.  
          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на Защитено жилище с. Крушари.
                                                                          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво на Полицейски участък с. Крушари.
                                                                 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
12.Предложение относно определяне на заместващ представител на община Крушари в заседанията на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация.
                                                               
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
13.Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2015 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
14.Доклад относно приемане на отчет за проведени дейности  по Програмата за опазване на околната среда  на Община Крушари за 2015 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
15.Приемане на План за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 2016 година.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
16.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината  за 2015 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
17.Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2016 година.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
18.Други. 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 
ИЛХАН  МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай