Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Домашен социален патронаж

Домашният социален патронаж (ДСП) е общинско звено, чиято дейност се финансира от местните приходи в общинския бюджет.

Съгласно действащата Наредба за дейността на ДСП се предоставят услуги на следните групи ползватели:

-          Лица в пенсионна възраст;

-          Лица с намалена работоспособност над 50%, удостоверена с ЕР на ТЕЛК;

-          Деца с увреждания, удостоверени с ЕР на  ТЕЛК;

-          Деца-сираци;

Към настоящия момент ДСП е с капацитет от 100 места, като реално заетите са 60. Броят на лицата, ползващи услуги на ДСП варира през различните месеци и е пряко свързан с ограничените финансови възможности на старите хора с ниски пенсии. Възрастовата структура на потребителите включва 41 самотно живеещи стари хора, 1 ветеран от войната, 12 лица с увреждания, 6 лица в пенсионна възраст, които не живеят сами. Услугите от ДСП се представят от 3-членен персонал – готвач, домакин и работник-кухня . Дейностите по предоставяне на социални услуги от ДСП се осъществява на територията на селата Крушари, Александрия, Телериг, Лозенец, Земенци, Загорци, Полковник Дяково,  Добрин, Абрит, Коритен, Северняк.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай