Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция

 От 1 септември в община Крушари функционира център за социална рехабилитация и интеграция. Капацитетът на новата услуга е 20 места, като за нейното предоставяне е определен 5-членен персонал – управител, социален работник, педагог, психолог, рехабилитатор и трудотерапевт.

Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот.

·         Консултативните дейности са насочени към кандидат-потребителите, потребителите и/или към техните близки;

·         Терапевтичните дейности и обучителните практики имат за цел да развият и/или да създадат социални умения, които са нарушени или загубени;

·         Рехабилитационните и интеграционни програми и дейности са насочени към възстановяване и социална интеграция;

·         Медицинската рехабилитация се извършва след назначение от лекар - специалист.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

Лицата ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово – всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните им потребности.

Броят на лицата в групите е съобразен с възрастовите особености, потребностите им и възможностите на наличната материална база.

Освен в сградата на центъра услугата може да се предоставя и мобилно. Мобилната работа се предлага с цел по-широко обхващане на целевите групи и предотвратяване процеса на социално изключване, чрез използване ресурсите на услугата ЦСРИ.

Мобилната работа се предлага в случаи, когато присъствието на потребителя в центъра е невъзможно по обективни причини.

За ползваните социални услуги потребителите на ЦСРИ, делегирани от държавата дейности, с изключение на децата, заплащат такса, в размер определен с Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет.

Адресът на ЦСРИ е с.Крушари, област Добрич, ул.”Девети септември”, №5 А, тел. 05771/2282

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай