Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд гр. Добрич

12.11.2019
Процедура за подбор на кандидати за   съдебни заседатели  към съдебния район на Районен съд гр. Добрич

 Процедура за подбор на кандидати за   съдебни заседатели  към съдебния район на Районен съд гр. Добрич

 
                                Изисквания към кандидатите
  За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:
Да е на възраст от 21 до 68 години;
Да има настоящ адрес в Община с. Крушари, която попада съдебен район на Районен съд гр.Добрич;
Да има завършено най-малко средно образование;
Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
Да не страда от психически заболявания;
Да не е съдебен заседател в друг съд;
Да не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства.
                          
Необходими документи за кандидатстване
1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет с. Крушари да се обръща за препоръки;
5. Мотивационно писмо;
6. Писмено съгласие;
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 г.
 
 Място и срок за подаване на документите
В срок до 12.12.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд гр.Добрич подават необходимите документи в секретариата на Общински съвет с. Крушари, стая 308, III етаж, в сградата на Община с. Крушари.
Документите са по утвърден от Общински съвет с. Крушари образец, както следва:
Заявление за кандидатстване (Приложение № 1);
Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);
Писмено съгласие (Приложение № 3).
 
Общински съвет с. Крушари, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите общински съветници определя кандидатите за съдебни заседатели.
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ                                                                                                     
Председател на Общински съвет Крушари

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1
 
 
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С.КРУШАРИ
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
 
Долуподписаният/та/............................................................................................. ………                                     
(собствено,     бащино,     фамилно )
 
притежаващ /а/ лична карта №.......................... издадена от ......................................
на .................... г., ЕГН ................................................................................................
с настоящ адрес:..........................................................................................................
.....................................................................................................................................
тел………………………………………….., e-mail: ……………………………………………..
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
Желая да бъда избран/а/ за съдебен заседател за съдебния район на Районен съд – град Добрич. Прилагам документи, с които доказвам съответствието ми с изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт:
1. Подробна автобиография;
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване;
4.Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет град Добрич да се обръща за препоръки;
5.  Мотивационно писмо;
6.  Писмено съгласие;
7.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (за лицата, родени преди 16 юли 1973 г.)
 
 
 
 
 
 
 
с.  ....................................
 
дата: ...............................             Декларатор:
 
 
 
 
Приложение № 2
 
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С. КРУШАРИ
 
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ
 
 
Долуподписаният/та/............................................................................................. ……….                                     
(собствено,     бащино,     фамилно )
 
притежаващ /а/ лична карта №.......................... издадена от .......................................
на .................... г., ЕГН .................................................................................................
с настоящ адрес:...........................................................................................................
......................................................................................................................................
тел………………………………………….., e-mail: ………………………………………………
 
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
1.Не съм съдебен заседател в друг съд;
2.Не съм общински съветник от съдебния район, за който кандидатствам;
3.Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
4.Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатствам.
 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за предоставяне на неверни данни.
 
с. ....................................
 
дата: ..............................                 Декларатор:
 
 
 
 
 
 
Приложение № 3
 
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С.КРУШАРИ
 
 
 
ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
 
 
Долуподписаният/та/..........................................................................................................                                      
             (собствено,     бащино,     фамилно )
 
притежаващ /а/ лична карта №.......................... издадена от ......................................
на .................... г., ЕГН ................................................................................................
с настоящ адрес:..........................................................................................................
.....................................................................................................................................
 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
Уведомявам Ви, че съм съгласен/а/ да бъда избран/а/ за СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ към съдебния район на Районен съд – град Добрич.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с.  ....................................
 
дата: ...............................                Декларатор:
 

  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата