ОБЯВЛЕНИЕ за удължаване на срока за набиране на лица от целевите групи по проект BG05M9OP001-2.010-0213-C01 "Социално предприятие - Крушари"

30.08.2018
ОБЯВЛЕНИЕ  за удължаване на срока за набиране на лица от целевите групи  по проект BG05M9OP001-2.010-0213-C01 "Социално предприятие - Крушари"

 С настоящото обявление община Крушари кани всички заинтересовани и отговарящи на условията лица да подадат своите документи, в случай, че са: 

1.1. Хора с увреждания

1.2. Лица в неравностойно положение на пазара на труда: безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, в които се включват: безработни младежи (това са младежи до 29 годишна възраст включително; безработни младежи с трайни увреждания; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; продължително безработни лица (това са лица, които са безработни в период, по-дълъг от 12 месеца); безработни лица с трайни увреждания; безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; други групи безработни лица – зависими, бездомни лица, лица без никакво образование и лица, пострадали от насилие. Студенти редовна форма на обучение не се считат за целева група по процедурата.

1.3. Други социално изключени лица- неактивни лица, които към дата на влизане в дейности по проекта не са част от работната сила (не са нито заети, нито безработни)

и желаят да ползват психологическа помощ, да бъдат мотивирани за включване в заетост и/или да заемат една от следните длъжности:

Работник- озеленител- с трудова заетост от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Социален асистент -с трудова заетост от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

2. Кандидатстване

2.1. Желаещите да бъдат включени в настоящия проект подават заявление по настоящ адрес до община Крушари по образецдо 17.09.2018.

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу.

2.2. Документ за самоличност /за справка/,

2.3. Копие на ЕР на ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК,

2.4. Копие от амбулаторен картон, други актуални медицински документи

2.5. Други документи, доказващи принадлежността към дадената целева група

Приемът на документи е в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0213-C01 "Социално предприятие - Крушари", койтосе осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата