Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение за провеждане на консултации

За Екологична оценка на предварителен проект за Общ устройствен план на община Крушари (ОУПО Крушари) с всички приложения, изготвени съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (В сила от 01.07.2004 г. Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г. Обн. ДВ. бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 70 от 7 Август 2020 г.)

Съобщение за провеждане на консултации, снимка 1

1. Информация за възложителя на плана:

Възложител:Община Крушари

Седалище и адрес на управление: с. Крушари, п.к. 9410, ул. „Девети септември” № 3 "А"

Лице за контакти:Илхан Мюстеджеб – Кмет на Община Крушари

Телефон, факс и е-mail:тел.: +359 5771 20 24, факс: +359 5771 21 36; е-mail: krushari@krushari.bg; www.krushari.bg

 

2. Обща информация за предложения план

а)         Основание за изготвяне на плана

Нормативните основания за разработване на плана произтичат от Закон за устройство на територията. Изработването на ОУП на Община Крушари, е възложено на Обединение „Про Консулт Крушари“ ДЗЗД след проведена открита процедура за  възлагане на обществена поръчка № 00613-2017-0002в Регистъра на обществени поръчки към АОП с Договор за обществена поръчка Договор № ОС-09-2079/14.09.2017г.Проекта е изготвен въз основа на Планово задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Крушари, приет с Решение № 6/73 на Общински съвет с. Крушари.

б)           Период на действие и етапи на изпълнение на плана

Общият устройствен план се изготвя за прогнозен срок от 15 – 20 години в съответствие с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

в)           Териториален обхват

Териториалният обхват на плана съвпада с границите на община Крушари.

г)            Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

На територията на Община Крушари попадат частично следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000:

1. част от защитена зона за опазване на дивите птици ВG0002048 „Суха река”,
обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г. и допълнена със Заповед № РД-
84/28.01.2013 г., и двете на министъра на околната среда и водите;

2. част от защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна В00000107 „Суха река”, включена в Списък на защитените зони, приет с РМС № 122/02.03.2007 г., която няма заповед за обявяване.

д)           Основни цели на плана

Основна стратегическа цел на Общия устройствен план на община Крушарие да служи като управленскиинструмент в планирането и устройствената политика на местната власт, като да  създава оптимални пространствени и функционални структури и връзки за развитие,изграждане и комплексно устройство на цялата територия в хармонично единство наурбанизираните територии и на природните дадености, изхождайки от специфичните, регионални и местни условия.

Стратегическата цел на ОУПО Крушари ще се реализира чрезпостигането на няколко групи специфични цели:

1. Идентифициране възможностите и ограниченията за развитие, като се изведат потенциалните ползи и ресурси и се предложат адекватни модели за тяхното ползване:

- Създаване на условия за развитие и обновяване на социално икономическия комплекс, така че да се осигури заетост на наличната и на потенциалната работна сила в общината;

- Предлагане на решения за ефективното използване на ресурсите и потенциалите на извън урбанизираната територия за целите на социално – икономическото развитие на общината.

2. Оценяване на регионалните връзки и контакти като се изведат възможните насоки на общи действия със съседни и други общини в постигането на общи цели:

- Анализ на транспортната инфраструктура и на настоящите и прогнозни потребности и предлагане на решение в съответствие с устройствената концепция /акценти – връзките с населените места в област Добрич и съседните области/;

- Извеждане на визия за устройствено развитие на общината на базата на интегриране на местните условия и възможности с тези от регионална  значимост.

- Развитие и трансформация на съществуващи и създаване на нови функции, както в населените места, така и в извън урбанизираните територии в обхвата на общината; предлагане на функционално дефиниране на населените места:

- Преразпределение на функции, което да осигури оживяване на населените места;

- Обединение на населените места в система и интегрирано управление на публичните услуги;

- Органично и функционално обвързване на село Крушари с останалите населени места в екологично, икономическо, художествено и културно отношение;

- Активизиране на малките населени места и формиране на по широк спектър на функции в тях;

- Формиране на „контактни зони” около населените места и зоната на активно влияние на туристическите активности.

е)            Финансиране на плана

 Споразумение № РД-02-30-98/13.05.2016 г., сключено между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Община Крушари с предмет финансово подпомагане изработването на проект на Общ устройствен план на община (ОУПО) по чл.105, т.1 от ЗУТ със средства предвидени от бюджета на МРРБ и община Крушари.

ж)           Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Изготвянето на плана е в сроковете и етапите съгласно Закона за устройство на територията и договора за изработването му.

Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията, проектите на общи устройствени планове подлежат на обществено обсъждане. Предвид това, на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за ЕО, след приключване на консултациите по чл. 20, ал. 1 от същата наредба, ще се проведе обществено обсъждане на изготвения Доклад за ЕО.

1. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Отговорен орган за прилагането на плана е община Крушари.

2. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана

Общински съвет - Крушари.                                 

3. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.            

4. Място за публичен достъп

Документите са предоставени за достъп в сградата на Община Крушари, с. Крушари, п.к. 9410, ул. „Девети септември” № 3 "а", всеки работен ден от 14.00 до 16.30 ч. и са публикувани на електронната страница на община Крушари (www.krushari.bg).

5. Време за публичен достъп

  • ни от датата на публикуване: от 10.06.2021 г. до 10.07.2021 г.

6. Срок за изразяване на становища

Срокът за изразяване на становища по Доклада за екологична оценка, в т.ч. приложенията към него е 30 дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение

(Съобщението е публикувано на сайта на Община Крушари / www.krushari.bg / на 09.06.2021 г.)

7. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират на място в деловодството на община Крушари всеки работен ден от 08:00 до 17:00ч. в сградата на Община Крушари, с. Крушари, п.к. 9410, ул. „Девети септември” № 3 "а",с писма на адрес: с. Крушари, п.к. 9410, ул. „Девети септември” № 3 "а" и по електронна поща: e-mail: krushari@dobrich.net

За контакти: +359 5771 20 24

8. Лице, отговорно за предоставяне на допълнителни разяснения на място по плана

Димитрина  Желева – Директор дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности“

Елена Дякова – Управител на „Про Консулт“ ДЗЗД;

 

След приключване на срока за консултации и в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, ще бъде проведено обществено обсъждане на проекта на ОУП, Доклада за Екологична оценка, Доклада за оценка на съвместимостта и всички приложения към тях. За датата, часът и мястото на общественото обсъждане ще бъде публикувано и изпратено до заинтересуваните страни отделно съобщение/обява.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай