Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение

На вниманието на собствениците на пасищни селскостопански животни.

На основание чл. 37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ЗСПЗЗ, Община Крушари приема заявления за ползване на общинските пасища и мери от собствениците на пасищни селскостопански животни. Срокът за подаване на заявления е до 10 март 2021 година.

Образци на утвърдените от Министъра на земеделието и храните заявления и приложенията към него са публикувани на Интернет страницата на МЗХ и се предоставят в стая 204 на Община Крушари на хартиен носител.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай