Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари

На 27.01.2014 година в заседателната зала на Община Крушари ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет с. Крушари
Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари, снимка 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–КРУШАРИ,ОБЛАСТДОБРИЧ
с.Крушари,тел:05771/2272,факс 05771/2136
E-mail obst@krushari.dobrich.net
site:www.krushari.bg


   

 

 

 


  На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  27.01.2014 г. от 15.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Отчет за дейността на Общински съвет-Крушари и на неговите комисии през второто  шестмесечие на 2013 година.
       
  Докладва:П.Янкова – председател на ОбС

2.Приемане на график за  организиране на приемни по населени места на Председателя на  Общинския съвет и общинските съветници през м.март-м.април  2014  година.
                                        
  Докладва:П.Янкова – председател на ОбС

3.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви  на  малолетните и непълнолетните  в общината за 2013 година.

  Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

 

ЗЛАТИ КИРОВ:/П/
Председател на ПК

                                                            
                        

 

   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам  заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  27.01.2014 г. от 15.30  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
         
1.Отчет за дейността на Общински съвет-Крушари и на неговите комисии през второто  шестмесечие на 2013 година.

  Докладва:П.Янкова – председател на ОбС

2.Предложение относно изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет с. Крушари,неговите  комисии и взаимодействието му с общинската администрация

  Докладва:Б.Петров – председател на ПК по
             „Бюджет,финанси,данъчна политика,          
             икономика,селскостопанство,законност,
             обществен ред, контрол
             и общинска собственост»
                     
3.Определяне месечно възнаграждение на общинските  съветници в Общински съвет – Крушари.
                  
  Докладва:Б.Петров – председател на ПК по
           „Бюджет,финанси,данъчна политика,           
           икономика,селскостопанство,
           законност,обществен ред, контрол
           и общинска собственост»

4.Приемане на график за  организиране на приемни по населени места на Председателя на  Общинския съвет и общинските съветници през м.март-м.април  2014  година.
                                        
  Докладва:П.Янкова – председател на ОбС
     
5.Приемане  на Наредба за условията и реда  за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари.
       
  Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

6.Докладна записка  относно приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление на Кмета на общината за 2013 година.

  Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

7.Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 година.
        
  Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

8.Докладна записка относно приемане на Годишна програма  за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 година.

  Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

9.Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на Общинския съвет  за четвъртото тримесечие  на 2013 година.

  Докладва:П.Янкова – председател на ОбС

10.Отчет за извършените разходи за командировки от Кмета на общината  за четвъртото тримесечие  на 2013 година.
        
  Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината


БОЯН ПЕТРОВ:/П/
Председател на ПК

 

 

 

  На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 27.01.2014 г. от  16.00   часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1.Отчет за дейността на Общински съвет-Крушари и на неговите комисии през второто  шестмесечие на 2013 година.
       
  Докладва:П.Янкова – председател на ОбС

2.Приемане график за  организиране на приемни по населени места на Председателя на  Общинския съвет и общинските съветници през м.март-м.април  2014  година.
                                        
  Докладва:П. Янкова – председател на ОбС

3.Докладна записка относно присъединяване  към Споразумението на кметовете.
        
  Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

4.Докладна записка относно кандидатстване на Община Крушари по проект „Красива България”.
       
  Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
                          
5.Предложение относно одобряване на проекти за ПУП-ПЗ за ПИ № 010043, ПИ № 011050 и ПИ № 014076 в землището на с. Загорци, Община Крушари за промяна на предназначението им от земеделски имоти „нива” в имоти за „изграждане на ветроенергиен парк”.
        
  Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

6.Предложение относно одобряване на проекти за ПУП-ПЗ за ПИ № 011215, ПИ № 013128 в землището на с.  Лозенец, Община Крушари за промяна на предназначението им от земеделски имоти „нива” в имоти за „изграждане на ветроенергиен парк”.
        
  Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

7.Предложение относно одобряване на проект  за изменение на  ПУП-ПР за  УПИ I,  II,  III, IV,  V и  „за  парк” в кв. 17, УПИ  I,  II,  III, IV,  V  „за  парк” в кв. 18 и улична регулация от  ОТ 4 до ОТ 5 и от ОТ 6 до ОТ 7  по регулационни план на с. Поручик Кърджиево и изготвяне на ПУП-ПЗ за УПИ  XI  XII  XIII  XIV  XV  XVI  XVII   XVIII „за  производствена и складова дейност” по плана на с. Поручик Кърджиево, Община Крушари.
        
  Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

 


ИВАН ЙОРДАНОВ:/П/
Председател на ПК

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай